Epicteti Dissertationes Ab Arriano Digestae

Click on a word to bring up parses, dictionary entries, and frequency statistics

GnomologiumEpicteteum (eStobaeilibris 3-4)

ὁτύχῃβίοςσυμπεπλεγμένοςἔοικεχειμάρρῳποταμῷ: καὶγὰρταραχώδηςκαὶἰλύοςἀνάμεστοςκαὶδυσέμβατοςκαὶτυραννικὸςκαὶπολύηχοςκαὶὀλιγοχρόνιος. ψυχὴὁμιλοῦσαἀρετῇἔοικενἀεννάῳπηγῇ: καὶγὰρκαθαρὸνκαὶἀτάραχονκαὶπότιμονκαὶνόστιμονκαὶκοινωνικὸνκαὶπλούσιονκαὶἀβλαβὲςκαὶἀνώλεθρον. εἰβούλειἀγαθὸςεἶναι, πρῶτονπίστευσον, ὅτικακὸςεἶ. βέλτιονὀλιγάκιςπλημμελεῖνὁμολογοῦντασωφρονεῖνπλεονάκιςἢὀλιγάκιςἁμαρτάνεινλέγονταπλημμελεῖνπολλάκις. κόλαζετὰπάθη, ἵναμὴὑπ᾽αὐτῶντιμωρῇ. μὴοὕτωςτὸἐκτῆςδόξηςαἰσχύνου, ὡςτὸἐκτῆςἀληθείαςἀπόφευγε. εἰθέλειςκαλῶςἀκούειν, μάθεκαλῶςλέγειν: μαθὼνδὲκαλῶςλέγεινπειρῶκαλῶςπράττεινκαὶοὕτωκαρπώσῃτὸκαλῶςἀκούειν. ἐξέταζεσαυτόν, πότεραπλουτεῖνθέλειςἢεὐδαιμονεῖν. καὶεἰμὲνπλουτεῖν, ἴσθι, ὅτιοὔτεἀγαθὸνοὔτεἐπὶσοὶπάντῃ: εἰδὲεὐδαιμονεῖν, ὅτικαὶἀγαθὸνκαὶἐπὶσοί: ἐπεὶτὸμὲντύχηςἐπίκαιρονδάνειον, τὸδὲ † τῆςεὐδαιμονίαςπροαιρέσεως. καθάπερἔχινἢἀσπίδαἢσκορπίονἐνἐλεφαντίνῃἢχρυσῇθεώμενοςκίστῃοὐδιὰτὸπολυτελὲςτῆςὕληςἀγαπᾷςκαὶεὐδαιμονίζεις, ἀλλ᾽ὅτιλυμαντικὴἡφύσις, ἐκτρέπῃκαὶμυσάττῃ, οὕτωκαὶἐπειδὰνἐνπλούτῳκαὶὄγκῳτύχηςθεάσῃκακίανἐνοῦσαν, μὴκαταπλαγῇςτὸπεριλαμπὲςτῆςὕλης, ἀλλὰκαταφρόνειτῆςἐντῷτρόπῳκιβδηλίας. ὁπλοῦτοςοὐτῶνἀγαθῶν, ἡπολυτέλειατῶνκακῶν, ἡσωφροσύνητῶνἀγαθῶν. καλεῖδὲἡμὲνσωφροσύνηἐπὶτὴνεὐτέλειανκαὶτὴνκτῆσιντῶνἀγαθῶν, ὁδὲπλοῦτοςἐπὶτὴνπολυτέλειανκαὶἀφέλκειτῆςσωφροσύνης. δυσχερὲςἄραπλουτοῦντασωφρονεῖνἢσωφρονοῦνταπλουτεῖν. ὥσπερ, εἰἐννηὶἐσπάρηςἢἐτέχθης, οὐκἂνἔσπευδεςαὐτῆςκυβερνήτηςὑπάρχειν, ... οὔτεγὰρἐκεῖσοιφύσειἡναῦςσυνέσταιοὔτεἐνταῦθαὁπλοῦτος, ἀλλὰπάντῃὁλόγος. ὅπεροὖνσοιφυσικὸνκαὶσυγγενές, ὁλόγος, τοῦτοκαὶοἰκεῖονἡγησάμενοςτούτουἐπιμελοῦ. ἐνΠέρσαιςμὲνγεννηθεὶςοὐκἂνἔσπευδεςοἰκεῖντὴνἙλλάδα, ἀλλ᾽αὐτόθιδιάγωνεὐτυχεῖν: ἐνπενίᾳδὲγεννηθείς, τίσπεύδειςπλουτεῖν, ἀλλ᾽οὐκαὐτόθιμένωνεὐτυχεῖν; ὥσπερἐπὶσμικροῦσκίμποδοςθλιβόμενονὑγιαίνεινἄμεινονἢἐπὶπλατείαςκλίνηςκυλινδούμενοννοσεῖν, οὕτωκαὶἐνμικρᾷπεριουσίᾳβέλτιονσυστελλόμενονεὐθυμεῖνἢἐνμεγάλῃτυγχάνονταδυσθυμεῖν. οὐπενίαλύπηνἐργάζεται, ἀλλὰἐπιθυμία: οὐδὲπλοῦτοςφόβουἀπαλλάττει, ἀλλὰλογισμός. κτησάμενοςτοιγαροῦντὸνλογισμὸνοὔτεπλούτουἐπιθυμήσειςοὔτεπενίανμέμψῃ. οὔτεἵπποςἐπὶφάτνῃκαὶφαλάροιςκαὶτάπησινοὔτεὄρνιςἐπὶβρώμῃκαὶκαλιᾷὑψοῦταικαὶγαυριᾷ, ἀλλ᾽ἄμφωἐπὶὠκύτητι, ὁμὲνποδῶν, ὁδὲπτερῶν. καὶσὺτοιγαροῦνμὴἐπὶτροφῇκαὶσκέπῃκαὶἁπλῶςτῇἔξωθενπεριουσίᾳμέγαὀγκύλλου, ἀλλ᾽ἐπὶχρηστότητικαὶεὐποιίᾳ. τὸκαλῶςζῆντοῦπολυτελῶςδιαφέρει: τὸμὲνγὰρἐκσωφροσύνηςκαὶαὐταρκείαςκαὶεὐταξίαςκαὶκοσμιότητοςκαὶεὐτελείαςπαραγίνεται, τὸδὲἐξἀκολασίαςκαὶτρυφῆςκαὶἀταξίαςκαὶἀκοσμίας: τέλοςδὲτοῦμὲνἔπαινοςἀληθής, τοῦδὲψόγος. εἰτοίνυνβούλεικαλῶςζῆν, μὴζήτειμετὰπολυτελείαςἐπαινεῖσθαι. μέτρονἔστωσοιπαντὸςσίτουκαὶποτοῦἡπρώτητῆςὀρέξεωςἔμπλησις, ὄψονδὲκαὶἡδονὴαὐτὴἡὄρεξις: καὶοὔτεπλείονατῶνδεόντωνπροσοίσῃοὔτεὀψοποιῶνδεηθήσῃποτῷτετῷπαραπεσόντιἀρκεσθήσῃ. τὰςσιτήσειςποιοῦμὴπολυτελεῖςκαὶσκυθρωπάς, ἀλλὰλαμπρὰςκαὶεὐτελεῖς, ἵναμήτεδιὰτὰσωματικὰαἱψυχαὶταράττωνταιμήτεφενακιζόμεναιπρὸςτῶνἡδονῶντῶνσωματικῶνὀλιγωρῶσιν, ἔπειταβλάπτωνταιτρυφῶνταμὲνπαραυτίκα, νοσοῦνταδὲεἰσαῦθιςτὰσώματα. φρόντιζε, ὅπωςσεμὴτὰἐντῇγαστρὶσιτίαἐπαίρῃ, ἀλλ᾽ἡἐντῇψυχῇεὐφρασία: ἐπεὶτὰμὲνἀποσκυβαλίζεταικαὶσυνεκρεῖὁ † ἔπαινος, ἡδέ, κἂνἡψυχὴχωρισθῇ, διὰπαντὸςἀκήρατοςμένει. ἐνταῖςἑστιάσεσιμέμνησο, ὅτιδύοὑποδέχῃ, σῶμακαὶψυχήν, καὶὅτιἂντῷσώματιδῷς, τοῦτοεὐθὺςἐξέχεας, ὅτιδ᾽ἂντῇψυχῇ, διὰπαντὸςτηρεῖς. μὴσυγκεράσαςἅμαὀργὴνπολυτελείᾳπροσενέγκῃς. πολυτέλειαμὲνἐμπηδήσασατῷσώματιμετ᾽οὐπολὺοἴχεται, ἡδὲὀργὴἐνδῦσατῇψυχῇἐπὶτὸμήκιστον

Click on a word to bring up parses, dictionary entries, and frequency statistics

GnomologiumEpicteteum (eStobaeilibris 3-4)

ὁτύχῃβίοςσυμπεπλεγμένοςἔοικεχειμάρρῳποταμῷ: καὶγὰρταραχώδηςκαὶἰλύοςἀνάμεστοςκαὶδυσέμβατοςκαὶτυραννικὸςκαὶπολύηχοςκαὶὀλιγοχρόνιος. ψυχὴὁμιλοῦσαἀρετῇἔοικενἀεννάῳπηγῇ: καὶγὰρκαθαρὸνκαὶἀτάραχονκαὶπότιμονκαὶνόστιμονκαὶκοινωνικὸνκαὶπλούσιονκαὶἀβλαβὲςκαὶἀνώλεθρον. εἰβούλειἀγαθὸςεἶναι, πρῶτονπίστευσον, ὅτικακὸςεἶ. βέλτιονὀλιγάκιςπλημμελεῖνὁμολογοῦντασωφρονεῖνπλεονάκιςἢὀλιγάκιςἁμαρτάνεινλέγονταπλημμελεῖνπολλάκις. κόλαζετὰπάθη, ἵναμὴὑπ᾽αὐτῶντιμωρῇ. μὴοὕτωςτὸἐκτῆςδόξηςαἰσχύνου, ὡςτὸἐκτῆςἀληθείαςἀπόφευγε. εἰθέλειςκαλῶςἀκούειν, μάθεκαλῶςλέγειν: μαθὼνδὲκαλῶςλέγεινπειρῶκαλῶςπράττεινκαὶοὕτωκαρπώσῃτὸκαλῶςἀκούειν. ἐξέταζεσαυτόν, πότεραπλουτεῖνθέλειςἢεὐδαιμονεῖν. καὶεἰμὲνπλουτεῖν, ἴσθι, ὅτιοὔτεἀγαθὸνοὔτεἐπὶσοὶπάντῃ: εἰδὲεὐδαιμονεῖν, ὅτικαὶἀγαθὸνκαὶἐπὶσοί: ἐπεὶτὸμὲντύχηςἐπίκαιρονδάνειον, τὸδὲ † τῆςεὐδαιμονίαςπροαιρέσεως. καθάπερἔχινἢἀσπίδαἢσκορπίονἐνἐλεφαντίνῃἢχρυσῇθεώμενοςκίστῃοὐδιὰτὸπολυτελὲςτῆςὕληςἀγαπᾷςκαὶεὐδαιμονίζεις, ἀλλ᾽ὅτιλυμαντικὴἡφύσις, ἐκτρέπῃκαὶμυσάττῃ, οὕτωκαὶἐπειδὰνἐνπλούτῳκαὶὄγκῳτύχηςθεάσῃκακίανἐνοῦσαν, μὴκαταπλαγῇςτὸπεριλαμπὲςτῆςὕλης, ἀλλὰκαταφρόνειτῆςἐντῷτρόπῳκιβδηλίας. ὁπλοῦτοςοὐτῶνἀγαθῶν, ἡπολυτέλειατῶνκακῶν, ἡσωφροσύνητῶνἀγαθῶν. καλεῖδὲἡμὲνσωφροσύνηἐπὶτὴνεὐτέλειανκαὶτὴνκτῆσιντῶνἀγαθῶν, ὁδὲπλοῦτοςἐπὶτὴνπολυτέλειανκαὶἀφέλκειτῆςσωφροσύνης. δυσχερὲςἄραπλουτοῦντασωφρονεῖνἢσωφρονοῦνταπλουτεῖν. ὥσπερ, εἰἐννηὶἐσπάρηςἢἐτέχθης, οὐκἂνἔσπευδεςαὐτῆςκυβερνήτηςὑπάρχειν, ... οὔτεγὰρἐκεῖσοιφύσειἡναῦςσυνέσταιοὔτεἐνταῦθαὁπλοῦτος, ἀλλὰπάντῃὁλόγος. ὅπεροὖνσοιφυσικὸνκαὶσυγγενές, ὁλόγος, τοῦτοκαὶοἰκεῖονἡγησάμενοςτούτουἐπιμελοῦ. ἐνΠέρσαιςμὲνγεννηθεὶςοὐκἂνἔσπευδεςοἰκεῖντὴνἙλλάδα, ἀλλ᾽αὐτόθιδιάγωνεὐτυχεῖν: ἐνπενίᾳδὲγεννηθείς, τίσπεύδειςπλουτεῖν, ἀλλ᾽οὐκαὐτόθιμένωνεὐτυχεῖν; ὥσπερἐπὶσμικροῦσκίμποδοςθλιβόμενονὑγιαίνεινἄμεινονἢἐπὶπλατείαςκλίνηςκυλινδούμενοννοσεῖν, οὕτωκαὶἐνμικρᾷπεριουσίᾳβέλτιονσυστελλόμενονεὐθυμεῖνἢἐνμεγάλῃτυγχάνονταδυσθυμεῖν. οὐπενίαλύπηνἐργάζεται, ἀλλὰἐπιθυμία: οὐδὲπλοῦτοςφόβουἀπαλλάττει, ἀλλὰλογισμός. κτησάμενοςτοιγαροῦντὸνλογισμὸνοὔτεπλούτουἐπιθυμήσειςοὔτεπενίανμέμψῃ. οὔτεἵπποςἐπὶφάτνῃκαὶφαλάροιςκαὶτάπησινοὔτεὄρνιςἐπὶβρώμῃκαὶκαλιᾷὑψοῦταικαὶγαυριᾷ, ἀλλ᾽ἄμφωἐπὶὠκύτητι, ὁμὲνποδῶν, ὁδὲπτερῶν. καὶσὺτοιγαροῦνμὴἐπὶτροφῇκαὶσκέπῃκαὶἁπλῶςτῇἔξωθενπεριουσίᾳμέγαὀγκύλλου, ἀλλ᾽ἐπὶχρηστότητικαὶεὐποιίᾳ. τὸκαλῶςζῆντοῦπολυτελῶςδιαφέρει: τὸμὲνγὰρἐκσωφροσύνηςκαὶαὐταρκείαςκαὶεὐταξίαςκαὶκοσμιότητοςκαὶεὐτελείαςπαραγίνεται, τὸδὲἐξἀκολασίαςκαὶτρυφῆςκαὶἀταξίαςκαὶἀκοσμίας: τέλοςδὲτοῦμὲνἔπαινοςἀληθής, τοῦδὲψόγος. εἰτοίνυνβούλεικαλῶςζῆν, μὴζήτειμετὰπολυτελείαςἐπαινεῖσθαι. μέτρονἔστωσοιπαντὸςσίτουκαὶποτοῦἡπρώτητῆςὀρέξεωςἔμπλησις, ὄψονδὲκαὶἡδονὴαὐτὴἡὄρεξις: καὶοὔτεπλείονατῶνδεόντωνπροσοίσῃοὔτεὀψοποιῶνδεηθήσῃποτῷτετῷπαραπεσόντιἀρκεσθήσῃ. τὰςσιτήσειςποιοῦμὴπολυτελεῖςκαὶσκυθρωπάς, ἀλλὰλαμπρὰςκαὶεὐτελεῖς, ἵναμήτεδιὰτὰσωματικὰαἱψυχαὶταράττωνταιμήτεφενακιζόμεναιπρὸςτῶνἡδονῶντῶνσωματικῶνὀλιγωρῶσιν, ἔπειταβλάπτωνταιτρυφῶνταμὲνπαραυτίκα, νοσοῦνταδὲεἰσαῦθιςτὰσώματα. φρόντιζε, ὅπωςσεμὴτὰἐντῇγαστρὶσιτίαἐπαίρῃ, ἀλλ᾽ἡἐντῇψυχῇεὐφρασία: ἐπεὶτὰμὲνἀποσκυβαλίζεταικαὶσυνεκρεῖὁ † ἔπαινος, ἡδέ, κἂνἡψυχὴχωρισθῇ, διὰπαντὸςἀκήρατοςμένει. ἐνταῖςἑστιάσεσιμέμνησο, ὅτιδύοὑποδέχῃ, σῶμακαὶψυχήν, καὶὅτιἂντῷσώματιδῷς, τοῦτοεὐθὺςἐξέχεας, ὅτιδ᾽ἂντῇψυχῇ, διὰπαντὸςτηρεῖς. μὴσυγκεράσαςἅμαὀργὴνπολυτελείᾳπροσενέγκῃς. πολυτέλειαμὲνἐμπηδήσασατῷσώματιμετ᾽οὐπολὺοἴχεται, ἡδὲὀργὴἐνδῦσατῇψυχῇἐπὶτὸμήκιστον

Enchiridion Greek Texts

Enchiridion Translations

Latin Translations

Early Translations and Illustrated Versions

Overview of Epictetus

Epictetus and the New Testament

Hellenistic Philosophy

Enchiridion Commentary and Introductions

Simplicius' (a neoplatonist ca. 450 A.D.) Commentary on the Enchiridion

Christian Adaptations of the Enchiridion

Other Selections from Epictetus

Arrian's Koine versus Attic Greek Style

Bibliographies by Scholars

Miscellaneous Philosophical Greek Texts

Greek Philosophy Grammar Resources

Enchiridion & Epictetus inspired Books

Greek Scholia on the Enchiridion

Musonius Rufus (Epictetus' Mentor)

 

Enchiridion Greek Texts


Oldfather, W. A. 1926, 1928. Epictetus: The Discourses as Reported by Arrian, The Manual, and Fragments. 2 vols. Cambridge, MA: Loeb Classical Library, Harvard University Press.  (Still under copyright protection).
   Volume 1: InternetArchive.org
   Volume 2: OpenLibrary.org


Schenkl, Heinrich. Epicteti Dissertationes ab Arriano Digestae. 1st edition 1894. Leizig: Teubner. [This contains the critical Greek text of the Discourses, Fragments and Enchiridion. Boter's 1999 critical edition (see below) has replaced the Schenkl Enchiridion critical text. Includes a very useful index verborum.  There are 120 pages of introductory material.  The appendixes contain an index of 1) names (Nominum), 2) words (Verborum – 212 pages worth!), 3) references to other authors (Locorum)  and 4) scholia.  The non-Greek text is written in Latin (the page count and appendix comes from the 1st 1894 edition).]   The original edition is available online at Google books.

 

Schenkl, Heinrich. Epicteti Dissertationes ab Arriano Digestae. 2nd edition 1916. Leizig: Teubner. For differences between the 1894 and 1916 edition, see the Greek critical text page. The pagination of the Enchiridion is broken out restarting at page 1 and noted with an asterisk.  The Greek text of from this version can be found at the following locations


*Boter, Gerard, 1999. The Encheiridion of Epictetus and its Three Christian Adaptations: Transmission & Critical Editions. Leiden: Brill. This book has replaced Schenkl's work and is the definitive critical edition of the Enchiridion. A full discussion of the critical method and problems involved, along with Greek versions of the Enchiridion knows as 1) Nilus' translation, 2) the Paraphrasis Christiana, and the newly found adaptation of codex Vaticanus Gr. 2231. GoogleBooks Preview

Boter, Gerard, 2007. Epictetus, Encheiridion (Bibliotheca Scriptorum Graecorum Et Romanorum Tevbneriana ) (Hardcover). ISBN-10: 3110195038. ISBN 978-3-11-019503-3    Series: Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana (BT) 1302. The text of the Enchiridion as presented in Boter's 1999 work is now available as part of the Bibliotheca Scriptorum Graecorum series, volume 1302. WorldCatAmazonW. De Gruyter Press

This work is an abbreviation of Boter's original 1999 edition, but with some updates. It is written in Latin and Greek. Preface: pp. v-xxv; Updated bibliography pp. xxvi-xxxii; Greek text with apparati pp. 1-57 (no translation); Index of Greek/Latin authors mentioning the Enchiridion pp. 58-59; Index of Enchiridion references to the Discourses pp.60-65, listing the Discourse chapter/reference and then the Enchiridion chapters in which they occur; Index of all Greek words in the Enchiridion (not including variants or glosses) and the chapter in which they occur pp. 66-77.

Heyne, Christian Gottlob (or Gottlieb). 1756. Epicteti Enchiridium Graece et Latine cum scholiis Graecis nunc primum e Bibliotheca Regia Dresdensi vulgatis et novis animadverionibus. Cum lege S. Mai. Reg. Elect. ne quis fals. eff. Dresdai et Lipsiae, Impensis Mich. Grollii MDCCLVI. GoogleBooks This work contains both Greek and Latin texts. The Latin translation is almost identical to Upton's. See Oldfather nos. 252-257. It also contains Latin notes on the Greek text (both subject, textual, and notes on the Greek idiom), a vocabulary list, and the Greek scholia (The only place I've found so far where the scholia are given).


Thurot, Charles 1903. Epictete, Manuel. Texte Grec.  Precede d'une Introduction, Accompagne de notes et suivi d'un lexique des mots techniques qui se trouvent dans l'ouvrage. Par Charles Thurot. Nouvelle Edition. Paris: Librairie Hachette Et Cie. 1903.  The book is a little pamphlet - Loeb size - with some of the smallest print I have ever seen. 35 pages of introduction and 71 pages of notes.  It has no French parallel translation of the Enchiridion. (pdf) A French translation of the Enchiridion in an earlier version of Epictete Manuel by the same author can be found at Gallica; The French of the Enchiridion begins on pg. 35.

Schweighauser, Johann 1799. Epicteteae Philosophiae Monumenta Leipzig.1799-1800. Tome III contains the Greek text of the Enchiridion and is exactly the same as Schenkl's text and contains Upton's notes!!!. The Latin text of Wolf is listed under the Greek text. (See below for a full description of each volume and the binding of the 1977 reprint.) WorldCat

The book can be found on GoogleBooks (see below), but Google text is hard to read, is missing some pages, others are out of order so I have rescanned the Enchiridion, Upton's notes and the Index Graecorum. The Enchiridion, Upton's Notes and the Index Graecorum (Greek-Latin Lexicon) extracts are separate pdf files.The index of the Tomus III (Tomus Tertius) is as follows:

  • The Enchiridion 1-62 Schweighauser Enchiridion Extract pdf
  • The Fragments 63-122
  • Other Writings that speak of Epictetus 123-134
  • Upton's Notes 135-174 Upton Notes Extract pdf
  • Notes on the Fragments 180-216
  • Index of Words with Latin Glosses 217-483 (This is really a Greek-Latin lexicon; pdf extract 51meg, please right click link and select 'save to file / save as'; No drunk sailor copied this one; it is clear and readable @ 600 dpi).
  • Index of Names 484-502
  • Corrections and Emendations (Corrigenda et Addenda) 502-504

The full title of the third volume is as follows:

Epicteti Dissertationum ab Arriano Digestarum Libri IV. Eiusdem Enchiridion, et ex deperditis sermonibus fragmenta. Post Io. Uptoni aliorumque curas, denuo ad Codicum Msstorum fidem recensuit, Latina versione, adnotationibus, indicibus illustravit Iohannes Schweighaeuser, Argentoratensis, Instuituti Literarii Reip. Gallograncorum Socius. Tomus Secundus. Pars Secunda. Notae in Epicteti Dissertationes. Lib. II. Cap. XV-XXVI. Lib. III. et IV. Lipsiae : in libraria Weidmannia MDCCXCIX.

The five volumes of the original work are as follows:

•Tomus I (Tomus Primus):  Discourses I-IV pp. 1-674; Indexes pp. 675-680, Corrigenda et Addenda pp. 681-684. This contains the Greek text and Uptons' translation GoogleBooks

•Tome II (Tomus Secundus): Notes ad L. Gellium pp. 1-10; Upton's notes on the Dissertations I-II pp. 11-465, Corrigenda et Addenda, (after p. 466 in Olms edition), Dissertations III-IV pp. 466-969; Corrigenda et Addenda (after p. 969 in Olms edition) GoogleBooks

•Tome III (Tomus Tertius): Enchiridion pp. 1-62; Fragments and Eulogia pp. 63-137; Upton's Notes on the Enchiridion pp. 137-174; Notes and Emendations on the Fragments, pp. 175-216; Index of Greek Words and Sentences pp. 217-502; Corrigenda et Addenda pp. 502-504. GoogleBooks

•Tome IV (Tomus Prior): Simplicius Commentary GoogleBooks

•Tome V (Tomus Posterior): Paraphrasis Christiana pp. 1-94, Nilus' Translation pp.94-144, Politiano's translation pp. 145-172, Variants and notes on Simplicius' Commentary pp. 173-496, Corrigenda et Addenda pp. 497-500GoogleBooks

 

The original version of five volumes was reprinted by Georg Olms Verlag Hildesheim-New York in1977 and republished in 3 volumes. The second volume contains the Enchiridion. Here are the reprints with ISBN numbers and a brief description of each.

•Vol 1: Tome I, part of Tomus II: Epicteti Dissertationum ab Arriano Digestarum Libri IV. ISBN 3487063352 (v.1).-- Contains the Greek text of Epictetus four Discourses and Wolf's Latin Translation.

•Vol 2: Part of Tomus II (Notes on Dissertations III-IV pp. 466-969) & Tomus III. Eiusdem Enchiridion et ex deperditis sermonibus fragmenta. Post Io. Uptoni aliorumque curas denuo ad Codicum Manuscriptorum fidem recensuit, Latina Versione, adnotationibus, Indicibus illustravit Johannes Schweighaeuser; 3487063360 (v.2) -- Contains the Enchiridion and Fragments, Secondary references to Epictetus, Upton's notes on the Enchiridion, notes on the Fragments and an index of Greek words (with Latin glosses - not the same as Schenkl's Appendix)

•Vol 3: Tomus IV (Prior) and Tomus V (Posterior): Simplicii Commentarius in Epicteti Enchiridon. Accedit Enchiridii paraphrasis christiana et Nili Enchiridion. Omnia ad veterum codicum fidem recensuit et varietate lectionis notisque illustravit Johannes Schweighaeuser. ISBN 3487063379 (v.3) - Contains Simplicius' commentary on the Enchiridion, the Paraphrasis Christiana and Nilius' version of the Enchiridion.

Maltese, Enrico V. 1990. Epitteto, Manuale, con testo a fronte, introd., trad. e note di Enrico V. Maltese. Milano: Garzanti. Worldcat.

Waldgrave, Thomas, 1781. Epicteti Enchiridium. Oxoniae: Typographis Clarendoniansis. GoogleBooksWorldCat This book is published by Oxford's Clarendon Press. It has some notes (in Latin) on the Greek text.

Enchiridion Translations

Seddon, Keith. 2005. Epictetus' Handbook and the Tablet of Cebes. Guides to Stoic Living. Routledge: New York. The best modern day commentary on the Enchiridion. Includes an English translation of each section before the commentary on the text. WorldCatAmazon. See the Commentary section below.

Simplicius On Epictetus' Handbook 1-26.  Translated by Charles Brittain & Tad Brennen.  Cornell University Press, Ithaca, New York. 2002 ISBN: 0-8014-3904-3. The translation the Enchiridion is included in front of each section of Simplicius' commentary for completeness; (Simplicius had only included a portion of each chapter). The Greek is translated from Boter's text.

Simplicius On Epictetus' Handbook 27-53.  Translated by Charles Brittain & Tad Brennen.  Cornell University Press, Ithaca, New York. 2002 ISBN: 0-8014-3905-1. The translation the Enchiridion is included in front of each section of Simplicius' commentary for completeness; (Simplicius had only included a portion of each chapter). The Greek is translated from Boter's text.

Carter, Elizabeth. 1910. The Discourses of Epictetus. London: Dent & Sons. [Also includes the Enchiridion and fragments; first published in 1758]

Gourinat, Jean-Baptiste, 1996. Premières leçons sur le Manuel d'Epictète (Paperback). Paris: Presses Universitaires de France. ISBN-10: 2130483453 WorldCatAmazon A modern French translation with a fine introduction to Epictetus and his Stoicism (recommended by A.A. Long).

Hadot, Pierre. 2000. Arrien: Manuel d'Epictete. Paris. A French translation with an excellent analysis of the work's structure. WorldCat  Amazon (?ISBN-10: 2253067423 - I believe this is the correct link, no author is listed on the cover - recommended by A. A. Long).

Hard, Robin. 1995. The Discourses of Epictetus. edited, with introduction and notes, by Christopher Gill. London: Everyman/ Dent.  [Includes the complete Discourses, the Handbook, and Fragments.] The notes are very minimal.

Higginson, Thomas Wentworth. 1890. (Reprinted 1944, 1948) The Works of Epictetus Consisting of His Discourses, in Four Books, The Enchiridion, and Fragments. Boston: Little, Brown, & Company. Seddon-GeocitiesPerseus-Hopper

Long, George. 1848, 1877, 1991, 2004. The Discourses of Epictetus with the Encheiridion and Fragments. Whitefish, MT: Kessinger Publishing. PTypesPerseus-HopperGoogleBooks

Matheson, P. E. 1916, 2004 Epictetus: The Discourses and Manual. 2 vols. Oxford: Clarendon Press.
    Volume 1: InternetArchive.org
    Volume 2: InternetArchive.org
    LetsReadGreek (Enchiridion only -pdf file 1.4 meg)
    LetsReadGreek Web Page

 Matson, Wallace 1. 1998. Epictetus: Encheiridion. In Louis P. Pojman, ed. 1998. Classics of Philosophy: Volume 1, Ancient and Medieval. New York: Oxford University Press. WorldCat

Pierce, Ulysses G. 13. 1916. The Creed of Epictetus. Boston, MA: Beacon Press. GoogleBooks.

Rolleston, T. W. 1881. The Enchiridion of Epictetus. London: Kegan Paul, Trench & Co. GoogleBooks. LetsReadGreek html

Rolleston, T. W. 1892. The Teaching of Epictetus. Being the ‘Encheiridion of Epictetus’, with Selections from the ‘Dissertations’ and ‘Fragments’. London: George Routledge. GoogleBooks (for just the Enchiridion, see the previous listing).

White, Nicholas P. 1983. Handbook of Epictetus: Translated, with introduction and annotations. Indianapolis/Cambridge: Hacket Publishing Company. ISBN: 0-915145-69-3 (pbk.) 0-87220-049-3 (cloth). WorldCat This is an excellent translation. The concise introduction is a great place to begin.

Villeneuve, Julien. 2005. Translation and minimalist notes. This modern translation translation has numerous notes on the Greek text and philosophical references. Villeneuve is a PhD candidate and a student of the history of Platonism. His personal site can be found at Philalethes.net.

Latin Translations

All significant editions of the Enchiridion were printed in Latin until the early 1800's. A list of significant Greek editions (with their Latin counterparts) can be found on the Greek Critical Text page

Wolf, Hieronymus. 1560. Wolf's translation became the standard. The Latin parallel translation in Schweighauser's Philosophia Monumenta vol. III is the translation of Wolf (Wolfus). It can be found online in GoogleBooks or on in the pdf extract of the Enchiridion by Schweighauser on the LetsReadGreek (1.7 meg) website.

Politian 1493. This translation was the standard Latin translation (although not as close to the Greek text as Perotti) until Wolf's appeared in 1560. The pdf is from the book: Angeli Politiani Operum Tomus Secundus - Continens ea, que ex Graeco in Latinum conuertit. Quorum catalogum sequenti pagella reperies. Apud Seb. Gryphium Lugduni, 1545. LetsReadGreek pdf file of just the Enchiridion.Schweighauser Tomus V pp 145-172 (GoogleBooks)

Upton 1741. The famous Latin translation by Upton is almost identical to the Latin translation of Heyne (see Heyne below).

Ivie 1715. Epicteti Enchiridion Latinis versibus adumbratum. This is the Latin translation (and Greek) text presented in the copy owned and signed by John Adams. The pictures on the front page of the Enchiridion Study group are from this book. InternetArchive

Perotti. Oliver, Revilo Pendleton, 1954. Niccolo Perotti's [1453] Version of the Enchiridion of Epictetus edited, with an introduction and a list of Perotti's writings. Urbana: University of Illinois Press. WorldCatLetsReadGreek Html

Heyne, Christian Gottlob (or Gottlieb). 1756. Epicteti Enchiridium Graece et Latine cum scholiis Graecis nunc primum e Bibliotheca Regia Dresdensi vulgatis et novis animadverionibus. Cum lege S. Mai. Reg. Elect. ne quis fals. eff. Dresdai et Lipsiae, Impensis Mich. Grollii MDCCLVI. GoogleBooks This work contains both Greek and Latin texts. The Latin translation is almost identical to Upton's. See Oldfather nos. 252-257. It also contains Latin notes on the Greek text (both subject, textual, and notes on the Greek idiom), a Greek vocabulary list with Latin glosses, and the Greek scholia (The only place I've found so far where the scholia are given).

Early Translations and Illustrated Versions

Ivie, Edward. 1715 Epicteti Enchiridion Latinis versibus adumbratum (MDCCXV [1715]). Oxoniæ : E Theatro Sheldoniano, MDCCXV. Impensis H. Clements, ad Insigne Lunae Falcatae in Coemetero D. Pauli, Londini. Contributed by the John Adams Library at the Boston Public Library. You can download or read this book at the Internet Archive. It's got a neat looking text and it is signed by John Adams himself. The picture of 'Epictetus at the Table' on the home page and the beginning of chapter one are images from this book.

Boyer, William 1716. Epicteti Enchiridion. The Morals of Epictetus made English in a poetical paraphrase. London: S. Keble and R. Gosling. GoogleBooks

Overview of Epictetus

Long, A. A. 2002.  Epictetus, A Stoic and Socratic Guide to Life.  Oxford University Press, New York. WorldCat

Theodore Scaltsas (Editor), Andrew S. Mason (Editor).  2008.  The Philosophy of Epictetus.  Oxford University Press, 2008. A collection of 10 specially written papers on various topics presented at a conference in 2001. WorldCat

Pierce, Ulysses Grant Baker, 1916. The Creed of Epictetus Beacon Press: Boston. GoogleBooks.

Stephens, William O. 2007 Stoic Ethics: Epictetus and Happiness as Freedom. London: Continuum Studies in Ancient Philosophy © 2007, ISBN 0-8264-9608-3 hb. ContinuumAmazonWorldCat

Stephens, William O., 2000. Adolf F. Bonhöffer, The Ethics of the Stoic Epictetus: An English translation* (with a biography of A.F.B. by Constantine Ritter), William O. Stephens, translator. New York: Peter Lang, © 1996, ISBN 0-8204-3027-7 hb; 2nd edition © 2000, ISBN 978-0-8204-5139-8 pb. Peter LangAmazonWorldCat The works by Bonhöffer on Epictetus have stood the test of time because of Bonhöffer's excellent methodology. Bonhöffer produced a 'special vocabulary' that rivals Schweighauser's and Schenkl's. The 27 pages can be used as a Greek-English lexicon (with an occasional Latin gloss) for terms in the Discourses and Enchiridion. Unfortunately, there is no index of references.

The table of contents (no preview on Amazon) is as follows:

 • Preface: A Biography of Adolf Bonhöffer by Constantine Ritter xi
 • The Ethics of the Stoic Epictetus 1
 • Bonhöffer’s Foreword 3
 • Bonhöffer’s Table of Contents 9
 • Part I. Basis and End of Virtue 11
  • 1st Section. The Foundation of Moral Obligation 11
  • 2nd Section. The Highest Good or the End (Telos) 18
 • Part II. The Content of Virtue 30
  • 1st Section. Desire According to Nature or the Rational Outlook on Life 32
  • 2nd Section. Action According to Nature or the Correct Fulfillment of Duty 82
  • 3rd Section. Judgment According to Nature (Intellectual Development of the Mind) 158
 • Part III. The Acquisition of Virtue 166
  • 1st Section. The Moral Predisposition 166
  • 2nd Section. Sin 172
  • 3rd Section. Moral Progress and Perfection 186
  • Concluding Consideration 199
 • Appendix 209
  • Excursus I. The Stoic Telos Formulae 209
  • Excursus II. The Stoic Doctrine of Suicide 239
  • Excursus III. The καθῆκον and κατόρθωμα 244
  • Excursus IV. The Views of the Stoics on Acquisition 290
  • Excursus V. Stoic Pantheism 302
 • Greek Subject Index 310
 • Index of Names 327
 • List of Authors Cited 333

Bonhöffer, Adolf. 1890-1911. For the last century, Bonhöffer was THE book(s) to read when studying Epictetus. Bonhöffer wrote three books on Epictetus from 1890 to 1911. The second book has been translated into English; the other two books are in German. The 2nd book is actually the 2nd volume of the first; indexes in the second refer to the first. The second book contains an excellent index of special vocabulary, (Bonhoffer's German Index of Greek Wordsd pdf extract ). From the GoogleBooks copy

 • Epictet und die Stoa 1890 This book (which is hard to find - there is a 1968 reprint) shows Epictetus' similarities with the classical Stoic school. The books has an in-depth comparsion of the terms ἡγεμονικόν, ψυχή, διανοια, λόγος, προαίρεσις, γνώμη, νοῦς, ἦθος, καρδία, αἴσθησις, φαντασία, συνκατάθεσις, κατάληψις, ἐπιστήμη, πρόληψις, ἔνοια, ὀρθὸς λόγος, ὄρεξις, ὁρμή, ἐπιβολή, πρόθεσις, παρασκευή, πάθος, βούλησις, εὐλάβεια, and χαρά.
 • Die Ethik des Stoikers Epiktet 1894GoogleBooks The second volume in the series discusses Epictetus' innovations and departures from the classic Stoa. Stephens 2000 translation is from this book. There is an excellent index of terms which is available as a pdf extract. Index of Words
 • Epiktet und das Neue Testament 1911 (pdf coming soon) This work compares the vocabulary that is common between Epictetus and the New Testament authors. The conclusion is that Epictetus did not borrow from the writings of the New Testament.

Epictetus and the New Testament

Sharp, Douglas S. 1914.  Epictetus and the New Testament.  Charles H. Kelly: London. (Forward by James Hope Moulton). WorldCat (pdf) Internet Archive

Bonhöffer, Adolf. 1911. Epiktet und das Neue Testament: Giessen (1964 reprint), Töpelmann. The third book in Bonhöffer's trilogy is Bonhöffer's most polished and seasoned work. The similarity in vocabulary between the New Testament and the writings of Epictetus are closely compared. Look back soon for a pdf of this book. Internet Archive pdf

Hatch, Edwin and Andrew Martin Fairbairn, 1891 (second edition). Influence of Greek Ideas and Usages upon the Christian Church. London: Williams and Norgate. GoogleBooks. see pp. 156ff. for a string of very interesting quotes from Epictetus regarding God.

Hellenistic Philosophy

Long, A. A. and D. N. Sedley, The Hellenistic Philosophers, 2 vols.  (Cambridge, 1987).  Volume 1 includes translations with the principle sources, with philosophical commentary.  Volume 2 gives the corresponding Greek and Latin texts with notes and bibliography.  (There are very few selections from Epictetus – only two from the Enchiridion). If you want to read important selections from the original authors (in English or the original language), this is the book for you.
Vol 1: Worldcat Link
Vol 2: Worldcat Link

Long, A. A. 2006 From Epicurus to Epictetus: Studies in Hellenistic and Roman Philosophy.  Oxford University Press, 2006.  Chapter 18: Epictetus on understanding and managing emotions. WorldCat

Long, A. A. 1986 2nd edition. Hellenistic Philosophy: Stoics, Epicureans, Sceptics. Berkley: University of California Press. ISBN: 0-520-05807-0 cloth; ISBN: 0-520-05808-9 paper. WorldCat

Enchiridion Commentary and Notes

Notes for the Enchiridion Greek text are scattered throughout many different books. Most translations include a note here or there about difficult constructions or outside references. The books with the most extensive notes are included here.

Hadot, Pierre. 2000. Arrien: Manuel d'Épictète, Introduction, Traduction et Notes Par Pierre Hadot. LE LIVRE DE POCHE Classiques del la philosophie. (Paperback 224 pages; ISBN 2-253-06742-3). WorldCat  This small paperback (the size of a Harlequiin Romance novel) is one of the only modern commentaries on the Enchiridion. If you can read French, buy it!. Hopefully, it will be translated into English sometime in the near future. The contents are as follows:

 • Introduction (with commentary on each chapter) pp.11-160;
 • French translation (with parallels, cross-references, explanation of vocabulary, etc.) pp. 161-201;
 • Appendixes: I Chapter 29, an interpolation? pp. 203-205;
 • Bibliography (focusing on French works) pp. 207-209;
 • Index of French Words pp. 211-212;
 • Table of contents pp. 213-219;
 • Table of Enchiridion Chapters, in order, with a one-line description, grouped to the structure of the Enchiridion. (Note: this work does not focus on the Greek).

Seddon, Keith. 2005. Epictetus’ Handbook and the Tablet of Cebes. Guides to Stoic Living.  Routledge, Taylor and Francis Group: New York, New York. WorldCatAmazon This is a modern-day translation and stoic homiletic commentary on the Enchiridion and another associated Greek text. There are numerous glossaries and indexes, the most important being a glossary of terms. The Greek text is not directly addressed, but the Greek vocabulary is. This work builds upon the Internet Encyclopedia of Philosophy article on Epictetus by the same author.

Upton's Notes. Epicteteae Philosophiae Monumenta Tomus III by Schweighauser,1799 contains Upton's notes which have been emended and supplemented by Schweighauser. Pages 135-174 have been extracted and are available as a pdf.

Thurot, Charles 1903. Epictete, Manuel. Texte Grec. (See above entry. 1917 is the latest edition - I have not seen it) This small volume, in French, contains many notes on the Greek text. An index of special vocabulary is included in the back. The notes have been extracted as a separate pdf .

Perotti. Oliver, Revilo Pendleton, 1954. Niccolo Perotti's Version of the Enchiridion of Epictetus edited, with an introduction and a list of Perotti's writings. Urbana: University of Illinois Press. WorldCat This work by Perotti contains a number of notes on the Greek text, both textual and semantic. Latin parallels for Greek words are included. The Enchiridion is on pp. 81-136.

Heyne, Christian Gottlob (or Gottlieb). 1756. Epicteti Enchiridium Graece et Latine cum scholiis Graecis nunc primum e Bibliotheca Regia Dresdensi vulgatis et novis animadverionibus. Cum lege S. Mai. Reg. Elect. ne quis fals. eff. Dresdai et Lipsiae, Impensis Mich. Grollii MDCCLVI. GoogleBooks This work contains both Greek and Latin texts. The Latin translation is almost identical to Upton's. See Oldfather nos. 252-257. It also contains Latin notes on the Greek text (both subject, textual, and notes on the Greek idiom), a vocabulary list, and the Greek scholia (The only place I've found so far where the scholia are given).

M. Lefebvre de Villebrune, 1783. Manuel d'Epictete: en grec, avec une traduction française Precedee d'un discours contre de la morale de Zenon & contre le Suicide. Paris. GoogleBooks Notes are on pp. 135-142.

Fouillee, Alfred, 1875. Manuel D'Epictete: Traduction Naigeon Revue avec Introduction et Notes suivi d'Extraits et d'Eclarcissements relatifs a l'Histoire du Stoicisme. Paris: Librairie Classique d'Eugene Belin. GoogleBooksEnchiridion Commentary pdf extract pp40-73 (plus Appendix, but missing pages 75ff .) Fouille has many extracts of Stoic passages by various ancient Stoic authors.

Laurentius Sahl, 1783, Epicteti Enchiridion Graecae et Latinae in usum Studiosae Iuventutis.... Don't let the name fool you. This would now be called a college text book, complete with notes and commentary pp. 41-64 and a complete Greek-Latin vocabulary pp. 76-92 (not just select words). GoogleBooks

Carl Conz, 1864. Epiktet's Handbüchlein der stoischen Moral: Und, das Gemälde des Cebes von Theben. GoogleBooks (notes)

Waldgrave, Thomas, 1781. Epicteti Enchiridium. Oxoniae: Typographis Clarendoniansis. GoogleBooksWorldCat This book is published by Oxford's Clarendon Press. It has some notes (in Latin) on the Greek text.

Simplicius' Commentary

Note: The first editions of the Enchiridion was Simplicius' Commentary which contained only a sentence or two of the Enchiridion, followed by the complete text of Simplicius!

Simplicius: Commentaire sur le manuel d'Epictete.  Introduction et edition critique du text grec par Ilsetraut Hadot.  From the series Philosophia Antiqua.  Volume LXVI.  E. J. Brill: Leiden, New York Koln 1996.  ISSN: 0079-1687  ISBN: 90 04 0977204  (French again - but, of course, the text is Greek)
   Volume 1: Chapters I-XXVI Worldcat link
   Volume 2: Chapters XXVII-LIII Worldcat link

Simplicius On Epictetus' Handbook 1-26.  Translated by Charles Brittain & Tad Brennen.  Cornell University Press, Ithaca, New York. 2002 ISBN: 0-8014-3904-3

Simplicius On Epictetus' Handbook 27-53.  Translated by Charles Brittain & Tad Brennen.  Cornell University Press, Ithaca, New York. 2002 ISBN: 0-8014-3905-1

(See the Bryn Mawr 2003 Reveiw of Brittan & Brennan's translation)

Schweighauser, Johann. 1800. Epictetae Philosophiae Monumenta, Tomus IV: Simplicii Comentarius in Epicteti Encheiridion Accedit Enchiridii Paraphrasis Christiana et Nili Enchiridion. Leipzig: 1800 GoogleBooks

 

Christian Adaptations

Spanneut, Michel. 2007. Commentaire sur la Paraphrase chrétienne du Manuel d'Epictète. France: Les Editions du Cerf (http://www.editionsducerf.fr). A commentary on the christian adaptations of the Enchiridion. (cf. Boter's book) WorldcatLe Éditions du Cerf

*Boter, Gerard, 1999. The Encheiridion of Epictetus and its Three Christian Adaptations: Transmission & Critical Editions. Leiden: Brill.

Schweighauser, Johann, 1800. Epictetae Philosophiae Monumenta, Tomus V . Paraphrasis Christiana GoogleBooksLetsReadGreek pdf extract
Nilus' Enchiridion LetsReadGreek pdf extract

Other Works of Epictetus

The Golden Sayings of Epictetus   @InternetArchive

Landor, Walter Savage, 1853. Imaginary Conversations of Greeks and Romans. London: Edward Moxon. Epictetus and Seneca is on pp. 466 and following. GoogleBooks.

 

Arrian's Koine versus Attic Greek

Zu Arrians und Epiktets Sprachgebrauch. 1887 by Dr. Rudolf Mücke. (GoogleBooks). A 35 page comparative analysis of Arrian's Attistic Greek versus the Koine of the Discourses.

J.M. Floristán Imízcoz, Arriano, aticismo y koiné, I: Fonética y morfología, Cuadernos de Filología Clásica 4 (1994), 161-187. WorldCat


Bibliographies by Scholars

Oldfather, W. A. 1927. Contributions Toward A Bibliography of Epictetus Urbana: University of Illinois Press. Oldfather spent much of his life studying Epictetus, hunting down manuscripts, finding various editions and reprints of the same author, etc. While the name of the work says 'A bibliography of Epictetus,' this and the following book are really almost entirely 'a bibliography of the Encheiridion.' He organizes the various books on Epictetus into Greek Text, English Translations, Latin Translations, ancient commentaries, etc. He also includes a numbering system for cataloguing all the books. A supplement containing corrections and addenda was printed posthumously in 1952.

Oldfather, W. A. 1952. Contributions Toward A Bibliography of Epictetus: A Supplement. Urbana: University of Illinois Press. (See comments on the previous entry).

*Boter, Gerard, 1999. The Encheiridion of Epictetus and its Three Christian Adaptations: Transmission & Critical Editions. Leiden: Brill. This work includes an Bibliography listing: I. A short list of important printed editions of 'The Authentic Encheiridion', Nilus' adaptation and Paraphrasis christiana. II. Catalogues of Manuscripts. III. Other works. Works not listed by Oldfather (post 1952) can be found in the last two pages of this book - the bibliography focus on the Greek critical text.

*Boter, Gerard, 2007. Epictetus, Encheiridion (Bibliotheca Scriptorum Graecorum Et Romanorum Tevbneriana ) (Hardcover). ISBN-10: 3110195038. ISBN 978-3-11-019503-3    Series: Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana (BT) 1302. WorldCatAmazonW. De Gruyter Press Boter has updated and supplemented the bibliography of his 1999 work (and translated it into Latin).

Seddon, Keith. 2005. Epictetus’ Handbook and the Tablet of Cebes. Guides to Stoic Living.  Routledge, Taylor and Francis Group: New York, New York. This book contains an extensive bibliography. If you are looking for a wide range of sources that are current, look here. Seddon includes a great number of philosophical bibliographic resources .WorldCatAmazon

Long, A. A. 2002.  Epictetus, A Stoic and Socratic Guide to Life.  Oxford University Press, New York. WorldCat This work also contains a very extensive and up to date bibliography. It focuses more on the Discourses rather than on the Enchiridion.

Dibdin, Thomas Frognall. 1804. An Introduction to the Knowledge of Rare and Valuable Editions of the Greek and Latin Classics. GoogleBooks pp. 130-135 This book gives a good explanation of the various editions up to 1804.

Brüggemann, Ludwig Wilhelm. 1797. A View of the English Editions, Translations, and Illustrations of the Ancient Greek and Latin Authors with remarks. Burt Fanklin: New York. GoogleBooks pp. 306-310

Hershbell, J., "The Stoicism of Epictetus: Twentieth Century Perspectives," Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt II.36.3 (1989) 2148-63: should supplement Oldfather post-1945 and provide a good "big picture" perspective of what's been going on with 20th-c. Epictetan scholarship.  ANRW  will be available at a university library.

 

Miscellaneous Philosophical Greek Texts

Joannes Stobaeus (Greek: Στοβαῖος), so called from his native place Stobi in North Macedonia (Roman province), was the compiler of a valuable series of extracts from Greek authors.

Various versions exist. Iōannou Stobaiou Anthologion 1822. Ioannis Stobaei Eclogarum physicarum et ethicarum libri duo by Stobaeus 1869. There are various reprint editions available on Google. Stobaeus collected a number of Greek philosophical fragments from various authors (including the fragments of Epictetus). This work is cited by many modern day commentators. Stobaeus collected the sayings and arranged them into chapters titled 'Concerning...'. More to come - I'm working through the online Google books to figure out the various editions. The Fragments in the Loeb Edition vol. 2 are from Strobaeus.

Philosophical Greek Resources

Fobes, Francis H. Philosophical Greek, An Introduction. University of Chicago Press, Chicago, 1957-1963. "The chief aim of the book is to acquaint the beginner with technical philosophical terms and to give him practice in reading Greek that deals with philosophical ideas." p. vii. The book is a full beginning grammar, with many philosophical reading selections and is suitable for intermediate students of Greek. The 33 page vocabulary includes etymologies, philosophical terms, Latin counterparts, and English derived words. WorldCat

Books inspired by the Enchiridion

Stockdale, James B. 1993. Courage under Fire: Testing Epictetus's Doctrines in a Laboratory of Human Behavior (Hoover Essays no. 6). Hoover Institution 1993.The work is viewable in pdf format or print and tells the intriguing story of how Epictetus Stoicism helped Stockdale endure five years in a Vietnam prisoner of war camp. Amazon. Pdf.

Stockdale, James B. 1995. Thoughts of a Philosophical Fighter Pilot. (Hoover Institution Press Publication Number 431). GoogleBooks

Wolfe, Tom 1998. A Man in Full. Dial Press Trade Paperback 2001. 704 pages. ISBN: 0553381334 Amazon Most people may know Tom Wolfe from either being on The New York Times best-seller list or from the movie(s) that were made from his books, e.g. The Right Stuff. You can find more about Tom Wolfe on his web site.. In A Man in Full, "the character who encounters a book containing translations of Epictetus finds his life transformed accordingly, and converts another character to Stoicism" (Seddon p. 8).

 

Scholia and the Enchiridion

Heyne, Christian Gottlob (or Gottlieb). 1756. GoogleBooks This work contains both Greek and Latin texts. It also contains notes on the text, a vocabulary list, and the Greek scholia (The only place I've found the scholia). The scholia is available as a separate download on the LetsReadGreek site. Scholia (1 meg) The Scholia were taken from the collection in the University of Dresden.

Dickey, Eleanor. 2007 Ancient Greek Scholarship: A Guide to Finding, Reading, and Understanding Scholia, Commentaries, Lexical, and Grammatical Treatises: From Their Beginnings. ©An American Philological Association. New York: Oxford University Press. ISBN-10: 0195312937. ISBN-13: 978-0195312935. WorldCat  AmazonAmazon Preview

 

Musonius Rufus (Epictetus' mentor)

Valanatasis, Richard. 1999. Musonius Rufus and Greco-Roman ascetical theory. Greek, Roman and Byzantine Studies, August 1999; 40, 3. Platinum Periodicals pp. 207-232. pdf

Dillon, J.T. 2004. Musonius Rufus and Education in the Good Life: a model of teaching and living virtue. Dallas: University Press of America. ISBN: 0761829024, 9780761829027. WorldCat

Lutz, Cora E. 1947. Musonius Rufus "The Roman Socrates". New Haven, CT, USA: Yale University Press. WorldCat

Malherbe, A.J. 1989, 1986. Moral Exhortation: A Greco-Roman Sourcebook. Philadelphia: Westminster Press. ISBN: 066421908X, 9780664219086. WorldCat Read the selections on Musonius Rufus.

 


0 thoughts on “Epicteti Dissertationes Ab Arriano Digestae”

  -->

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *